Pracuj z nami!

Zostań naszym partnerem na atrakcyjnych warunkach. Poszerz swoją ofertę o naszą wodę i spełnij wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do kontaktu

 

Piwniczanka
Spółdzielnia Pracy

ul. Zdrojowa 13

 33-350 Piwniczna Zdrój

NIP: 734-000-87-31

Sekretariat

T: +48 18 449 59 10

T:+48 18 446 40 30

F: +48 18 449 59 11

E: biuro@piwniczanka.pl

Produkcja i zaopatrzenie

T: +48 18 449 59 28

E: produkcja@piwniczanka.pl

Sprzedaż i logistyka

T: +48 18 446 42 96

T: +48 18 449 59 15

T: +48 18 449 59 25

T: +48 18 449 59 27

F: +48 18 446 42 96

E: logistyka@piwniczanka.pl

Marketing

T: +48 18 449 59 24

E: marketing@piwniczanka.pl

Księgowość

T: +48 18 449 59 13

E: ksiegowosc@piwniczanka.pl

Formularz został poprawnie wysłany

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)(Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest PIWNICZANKA Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Piwnicznej Zdroju (33-350) przy ul. Zdrojowej 13, kontakt: biuro@piwniczanka.pl.
Administrator powołał Inspektora Ochrony danych osobowych w osobie pani Adriany Głuchowskiej z którym można się kontaktować telefonicznie 696-011-969 lub mailowo adriana@auditorsecurity.pl
Administrator zbiera dane osobowe od klientów i kontrahentów takie jak imię, nazwisko i/lub nazwa firmy, dane rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu w celu przygotowania spersonalizowanych ofert na usługi, realizacji usług, rozliczeń i prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Każdemu, kto udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie o ile podstawą przetwarzania jest zgoda oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych przez potencjalnych i obecnych klientów nie będzie możliwe przedstawienie ofert handlowych, zrealizowanie usług, obsługa zamówień i prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczonych usług.
Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).
Udostępnione dane mogą być powierzone współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim, zwanym Procesorami tych danych w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych oraz organom do tego uprawnionym.
Udostępnione dane klientów nie będą podlegały profilowaniu. W przypadku osób odwiedzających stronę www.piwniczanka.pl , proces ten odbywa się poprzez wykorzystanie mechanizmów opierających swoje działanie o pliki cookie. Więcej informacji na ten temat zawarte jest a stronie www.piwniczanka.pl/polityka-cookies.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Unię Europejską.
Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności. W przypadku danych w formie elektronicznej będą one przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od firm hostingowych i w oparciu o odrębne umowy, będących jednocześnie Procesorami danych osobowych. W przypadku danych w formie papierowej, będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowym zamknięciem na klucz dostępu oraz systemem alarmowym.
Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 6 lat od daty wystawienia dokumentów zgodnie z terminem określonym w rejestrze czynności przetwarzania na gruncie art. 30 RODO.